REGULAMIN KORZYSTNIA Z APLIKACJI „APSIK”

I. Postanowienia ogólne

1. Mylan Healthcare sp. z o .o., zwany dalej „Spółką”, ustala niniejszy regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Apsik!”, zwanej dalej „Aplikacją”, dostępnej do pobrania na App Store lub Google Play, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Aplikacji http://www.apsik.eu/ oraz w samej Aplikacji, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

3. Z funkcjonalności Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby, które pobrały Aplikację, przeczytały oraz zobowiązały się przestrzegać Regulamin (zwane dalej „Użytkownikami”) zgodnie z ust. 5.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Aplikacja ma charakter informacyjny. Udostępniane za jej pośrednictwem informacje nie mają charakteru konsultacyjnego, w szczególności nie zastępują porady lekarskiej.

7. Spółka dokłada wszelkich starań, aby udostępniane za pośrednictwem Aplikacji informacje i materiały informacyjne były właściwe i aktualne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji.

II. Korzystanie z Usług

1. Za pośrednictwem Aplikacji Spółka zapewnia następujące rodzaje i zakres funkcji:

a) dostęp do aktualnych informacji dotyczących pylenia wybranych alergenów na danym rejonie;

b) dostęp do aktualnych informacji o warunkach pogodowych oraz poziomie zanieczyszczenia powietrza na wybranym obszarze;

c) dostęp do materiałów informacyjnych w Aplikacji;

d) dostęp do aktualnej listy gabinetów alergologicznych w Polsce dostępnej w formie listy tekstowej lub mapy z naniesionymi lokalizacjami, w tym opcją geolokalizacyjną;

e) przesyłanie komunikatów typu „push” i innych komunikatów Aplikacji, w tym „alertu smogowego” i informacji o bieżącej sytuacji alergologicznej.

2. Spółka nie gwarantuje ciągłej operacyjności Aplikacji i dostępności jej funkcjonalności. Ograniczenie dostępności funkcjonalności i zakłócenia w działaniu Aplikacji mogą wynikać, między innymi, z siły wyższej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem ciągłej operacyjności Aplikacji i dostępności jej funkcjonalności.

3. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji i usunięcia treści udostępnianych przez nią za pośrednictwem Aplikacji, bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika.

4. Aplikacja nie przechowuje danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w innych serwisach, ani danych Użytkownika dostępnych po utworzeniu Konta. Dane wprowadzane w Aplikacji zapisywane są w pamięci urządzenia Użytkownika.

5. Aplikacja nie wykorzystuje plików cookies.

6. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik nie dostarcza Spółce lub innym podmiotom trzecim żadnych treści.

III. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z Usług

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w każdym czasie bez konieczności wskazywania przyczyny, poprzez usunięcie Aplikacji.

2. Niezależnie od powyższego puntu, Użytkownik może zrezygnować z możliwości przesyłania mu komunikatów typu „push” i innych komunikatów Aplikacji, o których mowa w punkcie II ust. 1 lit. e.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika lub w przypadku gdy Spółka ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Spółki, Użytkowników lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, Spółka zachowuje sobie prawo do ograniczenia dostępu do możliwości korzystania z Aplikacji.

4. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Spółkę z praw określonych w ust. 3.

IV. Płatności

Korzystanie z Aplikacji i wszystkich jej funkcjonalności następuje nieodpłatnie.

V. Wymogi techniczne

1. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet;

b. korzystanie z systemu Android 5.X lub iOS 9.X lub ich nowszych wersji.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Spółka nie odpowiada za jakość działania lub brak działania Aplikacji.

3. Niektóre z funkcjonalności Aplikacji (np. dostęp do mapy gabinetów alergologicznych) mogą wymagać dostępu Aplikacji do danych geolokalizacyjnych używanego urządzenia.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji oraz przesyłu danych, Spółka podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

VI. Licencja

1. W celu korzystania z Aplikacji Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w zakresie postanowień Regulaminu.

2. Licencja zostaje udzielona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do momentu usunięcia Aplikacji przez Użytkownika.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wy­bra­nym.

4. Licencja nie obejmuje dostępu do kodów źródłowych.

5. Użytkownik nie może:

a) odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Aplikacji,

b) dokonywać tłumaczeń Aplikacji,

6. Użytkownik w żadnym wypadku nie może:

a) dekompilować, zmieniać, przeprowadzać inżynierii wstecznej lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w działanie Aplikacji,

b) kopiować lub w jakikolwiek inny sposób tworzyć systemy, oprogramowania czy aplikacje pochodne,

c) drukować, ani w żaden inny sposób utrwalać kodów źródłowych Aplikacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownik usługi telekomunikacyjne.

2. Aplikacja zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Aplikacji nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Aplikacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.

3. Spółka poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem Aplikacji. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;

b. zmiany związanej z zakresem funkcjonalności Aplikacji;

c. zmiany związanej z rodzajem funkcjonalności Aplikacji;

d. zmiany dotyczącej wymagań technicznych;

4. Dalsze korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.